Genbrug og genanvendelse af arbejdstøj

 

Som en del af vores cirkulære strategi, arbejder vi hos Bacher Work Wear på at sikre genbrug og genanvendelse af vores kunders kasserede arbejdstøj. Derfor har vi indført et takeback-system, hvor vi tager arbejdstøj retur efter endt brug. Når tøjet er for slidt til reparation og genbrug, skal de udtjente tekstiler omdannes til tråd, der kan indgå i ny tøjproduktion, således at tekstilernes værdifulde råmaterialer genanvendes.

Hver dag sender Bacher Work Wear over 4000 stk. arbejdstøj afsted til vores mere end 1800 offentlige og private erhvervskunder i mere end 23 lande. På årlig basis bliver det til mere end 1 million stk. tøj, som udgør mange tons tekstiler, hvoraf størstedelen i dag bliver sendt til forbrænding efter endt brug. Dermed går vigtige ressourcer fra tekstilerne tabt, som fortsat kan have en stor værdi. 

Produktion af tekstiler kræver et højt forbrug af energi, vand og kemikalier, hvilket gør det til én af de mest miljøbelastende aktiviteter i verden. Alene til fremstilling af en enkelt T-shirt, skal der bruges omkring 1400 liter vand. Ved at genbruge tøj eller genanvende råmaterialerne fra udtjente tekstiler i ny tøjproduktion, kan vi springe de mest ressourcekrævende og klimabelastende faser i produktionen over og derved bidrage til at reducere klimaaftrykket.

Takeback af kasseret arbejdstøj

Bacher Work Wear har designet et retursystem for vores kunders kasserede uniformer og arbejdstøj. Tøjet indsamles hos kunden, hvorefter det sorteres, før det sendes videre til vores samarbejdspartnere, som sørger for direkte genbrug. Alternativt går tøjet til vores innovationsprojekter omkring genanvendelse af tekstilfibre i ny tøjproduktion. Vores målsætning er at få take-back ordningen implementeret for alle kunder, men da vi stadigvæk er i pilotfasen af projektet, har vi indtil videre indgået returaftaler med et begrænset antal kunder, for derigennem at indsamle data og få erfaring med systemet i praksis. 

Genbrug

Direkte genbrug er den miljømæssigt bedste måde at forlænge arbejdstøjs levetid på, såfremt tøjet er i god stand, eller kan repareres. Hos Bacher Work Wear skal vi derfor sikre, at mest muligt af vores kunders kasserede arbejdstøj bliver genbrugt, enten internt i kundens egen organisation, ved gensalg eller via donationer til velgørenhed.

Genanvendelse

Når arbejdstøjet er for slidt til genbrug, kan det stadig genanvendes som materiale i ny tekstilproduktion. Dette sker ved, at de gamle tekstilers fibre nedbrydes gennem en mekanisk eller kemisk proces, for derefter at blive omdannet til garn, som kan bruges til at producere nyt tøj. 

Nogle tekstiler er ikke egnede til at genanvende i tøjproduktion, men kan i stedet indgå som materiale i produkter af lavere kvalitet (downcycling). F.eks. isoleringsmateriale til byggeri, kompositplader til møbler, fyld til puder og madrasser eller som industriklude.  

Det er vigtigt, at genanvendelse af arbejdstøj fører til en reel reduktion af miljøaftrykket. Det er ikke alle former for genanvendelse, der i dag kan betale sig miljømæssigt. Det er vores mål, at tekstilernes oprindelige egenskaber, så vidt det er muligt bevares i de nye produkter, således at ressourcerne udnyttes optimalt, og så vi undgår downcycling. Desuden skal det sikres, at slutproduktet er af høj kvalitet, og at det erstatter konventionelle produkter ved at dække et eksisterende behov frem for at skabe mere overforbrug. 

I de seneste år er der sket en udvikling indenfor tekstilgenanvendelse, men det er fortsat en energi- og ressourcekrævende proces, som også er omkostningsfuld, og skaber mange praktiske udfordringer. Store tekstilmængder skal indsamles, sorteres og bearbejdes manuelt, før de kan komme i genanvendelsesanlægget. Der findes for få kommercielle genanvendelsesanlæg, som har tilstrækkelig kapacitet til at aftage tekstilerne. Og der mangler teknologisk udvikling til at sikre de genanvendte produkter den rette kvalitet, og til priser, der kan konkurrere med konventionelle produkter.

Innovation og partnerskaber for cirkulære tekstiler

Hos Bacher Work Wear ser vi det som en del af vores ansvar, at søge og afprøve løsninger på de udfordringer der findes med genbrug og genanvendelse af arbejdstøj. Dette skal ske gennem innovative partnerskaber, vidensdeling og dialog på tværs af værdikæder og brancher, og i samarbejde med eksperter og uddannelsesinstitutioner.

Vi er bl.a. med i værdikæde-partnerskabet ReYarn, der tester og udvikler nye løsninger for håndtering af kasserede tekstiler. Sammen med Københavns Kommune, ReValuate, Trasborg, Frelsens Hær og Wolkat, vil vi demonstrere et cirkulært system for indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af post-forbruger tekstiler. 
Læs mere om projekt ReYarn  


Logoer skal fjernes før genbrug

En særlig udfordring omkring direkte genbrug af arbejdstøj og uniformer er logoer, som er påført størstedelen af det tøj vi sælger. Firmalogoer er et beskyttet varemærke, og myndighedsuniformer kræver særlig beskyttelse, hvilket medfører, at det kasserede arbejdstøj ikke må frigives til cirkulation udenfor organisationerne. At fjerne logoer er en ressourcekrævende og omkostningsfyldt proces, som kun kan ske manuelt. Da det er meget store mængder arbejdstøj, vi skal håndtere, har vi ikke intern kapacitet til at bearbejde tøjet manuelt. Derfor er mulighederne for direkte genbrug af arbejdstøj p.t. begrænsede, men vi arbejder fortsat, gennem forskellige samarbejder og partnerskaber, på at finde en holdbar løsning på logoproblemet.   

 

Vil du høre mere om Bacher Work Wears arbejde med genbrug og genanvendelse, ønsker du at samarbejde med os, eller har du input til processen, så er velkommen til at kontakte projektansvarlig Marie E. Budtz på e-mail: marie.budtz@bacher.com